ADR

ADR – szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, 

Bezpłatne kursy ADR 

Rozpoczeliśmy realizację projektu bezpłatnych kursów oferujących również szkolenia ADR.

Kurs przeznaczony dla kierowców zawodowych, 
Celem szkolenia jest zapoznanie ich z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie im informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku , jak również przygotowania ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Szkoleniu kursowemu podlegają: 

  • kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
  • kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych , pojazdach- bateriach o pojemności całkowitej przekraczającej 1000 litrów oraz w kontenerach – cysternach, cysternach odejmowalnych lub MEGC o pojemności jednostkowej przekraczającej 3000 litrów,
  • kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty wybuchowe klasy 1,
  • kierowcy pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze klasy 7.

Rodzaje szkoleń: 

  • podstawowe – 24 godziny lekcyjne – dotyczy wszystkich kierowców, których obejmuje obowiązek szkolenia kursowego,
  • specjalistyczne – (następuje po szkoleniu podstawowym) w zakresie przewozu w cysternach – 16 godzin lekcyjnych – dotyczy tylko kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach,
  • specjalistyczne – (następuje po szkoleniu podstawowym) w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 – 8 godzin lekcyjnych – dotyczy tylko kierowców przewożących materiały tej klasy.

Kursy dla kierowców są organizowane w formie: 

  • szkolenia początkowego -dla kierowców nie posiadających ważnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia danego rodzaju,
  • szkolenia doskonalącego – dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia danego rodzaju.


Kierowca powinien odbyć raz na pięć lat kurs doskonalący i zdać wymagany egzamin i w rezultacie uzyskać uprawnienia ADR.